Röviden a bibliai példázatokról

Miről szól ez a tétel? Egy rövid bevezető után bemutatja a példázat főbb jellemzőit és előfordulását néhány példával az Ó- és Újszövetségből.

PéldázatokBevezető (bármely, Bibliával kapcsolatos tételhez)

 • a Biblia szó jelentése könyvek (több különálló könyvből alakult ki a kanonizáció során)
 • két része: az Ószövetség (Isten és a zsidók szövetsége) és az Újszövetség (Isten és a keresztények szövetsége) – a zsidók és a keresztények is egyetlen istenben hisznek, azaz monoteista (egyistenhívő) vallások
 • a Biblia szent könyv, a keresztény vallás alapja, ugyanakkor az ókori görög mitológia mellett az európai kultúra alapja is
 • az Ószövetség részei: a Tóra (az első 5 könyv, Mózes könyvei), A bírák könyve, A királyok első és második könyve, A prédikátor könyve, A példabeszédek könyve és a különböző  próféták könyvei (pl. Jónás könyve)
 • az Újszövetség részei: 4 evangélium, Apostolok cselekedetei, Apostolok levelei és a  A jelenések könyve
 • a sok könyvben sokféle műfajjal találkozunk pl. elbeszélés, zsoltár, ima, törvény, parancsolat, példázat, levél

A példabeszéd

 • a példabeszéd vagy példázat egy rövid elbeszélés, történet, amely valamilyen vallási, erkölcsi tanítást fejez ki; ez a tanítás történhet egy egyszerű történet elmesélésével és hozzá fűzött magyarázattal, de történhet szóképekkel, eseménysor nélkül is; a példázat görög eredetijének (parabolé) a jelentése: egybevetés, összehasonlítás
 • az ószövetségi Példázatok könyvére (melyet Salamonnak, a legbölcsebb zsidó királynak tulajdonítanak) az utóbbi jellemző; röviden, tömören fogalmaz meg életbölcsességeket

Például:

„Hallgass fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú ez fejeden és ékszer a nyakadon!” Péld 1, 8-9

Megjegyzés: A bibliai idézetek után feltüntetett rövidítés jelöli, hogy az idézett részlet pontosan honnan származik. Minden bibliai könyvnek van egy egyezményes rövidítése (pl. Mózes második könyve –> 2Móz; Példabeszédek könyve –> Péld; Lukács evangéliuma –> Luk; Pál rómaiaknak írt levele –> Róm; Apostolok cselekedetei –> ApCsel). Ez után szerepel az a szám, amely jelzi,  a könyv melyik verséből, azaz részéből idéztünk, majd a vessző után a sorok számát találjuk. A Bibliában a versek és a sorok meg vannak számozva, így nagyon könnyen megtalálunk minden idézetet.)

A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja” Péld 17,22
Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé.” Péld 29,5

 • az Újszövetségben Jézus teszi még érthetőbbé tanítványai számára mondandóját, tanításait példázatokkal, legtöbbször meg is magyarázza őket (Jézus tanításának egyharmadát teszik ki a példázatok)
 • az Újszövetség példázatai mindig egy közismert dologból, életszerű helyzetből indulnak ki
 • Jézus példázatai formailag sokfélék pl. tanulságos történet (pl. az irgalmas szamaritánus); hasonlat (pl. „Isten országa olyan, mint…”), metafora, allegória (pl. „én vagyok az élet kenyere”), közmondás pl. (vak vezet világtalant)
 • a legtöbb példázat általában egy fontos mondatra, a köré épül
 • képei, motívumai sokszor bírnak másodlagos jelentéssel pl. mag (lényeg, központ is lehet, valaminek a kezdete, valami lesz belőle)

A magvető Mt 13

Ebben a példázatban a mag Isten igéjének metaforája; a magvető különböző helyekre hinti a magvakat:

 • útszélre elragadják a madarak – van, aki hallja Isten igéjét, de nem érti, szívéből elrabolja azt a  gonosz
 • köves talajra – gyorsan kikel a mag, de könnyen elszárad – nem vet mély gyökeret a tanítás
 • szúrós bogáncsok közé esik – elfojtja a tanítást a rossz – a világi gondok, a gazdagság elfojtják az isteni tanítást
 • jó földbe hull, termést hozott – arra vonatkozik, aki megszívleli a tanítást

A szívtelen szolgáról Mt 18,21

Az uraság elengedi a szolga adósságait, a szolga azonban nem engedi el azokét, akik neki tartoznak, ezért az uraság megvereti – Isten megbocsátja bűneinket, de nekünk is meg kell tudnunk bocsátani másokéi.

A tékozló fiú Lk 15,11-32

Rembrandt: A tékozló fiú

 • egy apa megünnepli tékozló fiának visszatérését, pedig az mindenét elherdálta, míg másik fiának sosem tart ünnepséget, pedig az keményen dolgozik – Isten örül azoknak, akik visszatérnek hozzá

befejezés: művészeti kitekintés

ludimagister

Vélemény, hozzászólás?