TÉTELSOR a májusi (2016) emelt érettségire – NYELVTAN

tetelsor_ny1. A nyelv mint jelrendszer
2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya

3. A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége
4. Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkcióira (párbeszéd, történetmondás, levél, feljegyzés, köszönés)

5. A nyelvművelés és a nyelvtervezés jelentősége, szerepe napjainkban
6. A magyar nyelv történetének fő szakaszai

7. Egynyelvű szótárak
8. A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei
9. A hivatalos nyelv stiláris és grammatikai jellemzői

10. A szófajváltás, a többszófajúság
11. A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű, tagolt és tagolatlan, egyszerű és összetett mondat
12. A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szóösszetétel fajtái; a mozaikszók; az összetett szavak helyesírása

13. A szövegkörnyezet mint jelentésalakító tényező
14. A szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői
15. A pragmatikai ismeretek alkalmazása mindennapi szövegek megértésében és alkotásában

16. Hitelesség, tudás, meggyőzési szándék, a manipuláció felismerése, értékelése
17. A spontán megnyilatkozás és a tervezett szöveg különbségei

18. A képszerűség stíluseszközei és hatása; képek, képrendszerek felismerése, értelmezése
19. Az állandósult nyelvi formák (szólás, szállóige, állandósult szókapcsolatok, nyelvi panelek)
20. A mondatszerkezet stiláris változatai: a verbális stílus, a nominális stílus, hiányos mondat, körmondat

forrás: oktatas.hu

lásd még:

nyelvtantételsor Irodalom tételsor

Vélemény, hozzászólás?